top of page
doorz photography zwart.png

Algemene Voorwaarden Malumax

 

1. Definities

1.1 Malumax, hierna genoemd “(de) Fotograaf”, met zetel te Gaverlandstraat, 9120 Melsele en ingeschreven in de K.B.O. met nr. 0640.869.7930

1.2 De klant: de natuurlijke of rechtspersoon die beroep doet op de diensten van de Fotograaf teneinde een creatie uit te voeren in zijn opdracht.

 

2. Inroepbaarheid/Toepassing

2.1 De klant verklaart van de algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze integraal te aanvaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert dat de opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden. Alle relaties tussen de klant en de Fotograaf worden bijgevolg uitsluitend geregeld door de hierna beschreven algemene voorwaarden, die deze van de klant opheffen en vervangen en waarvan uitsluitend mag worden afgeweken mits de uitdrukkelijke en geschreven toestemming van de Fotograaf.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de Fotograaf en de klant, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2.3 De bestelling door de klant heeft de onherroepelijke aanvaarding van onderhavige voorwaarden tot gevolg. Het feit dat de Fotograaf geen gebruik maakt van een of ander in zijn voordeel opgesteld beding van onderhavige algemene voorwaarden kan geenszins geïnterpreteerd worden als een afstand van zijnentwege om zich erop te beroepen.

2.4 De Fotograaf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder verwittiging te wijzigen of aan te vullen. De meest recent van kracht zijnde algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van de Fotograaf en kunnen bovendien op eerste verzoek van de klant anderszins ter beschikking worden gesteld.

2.5 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft niet de nietigheid van alle bepalingen ervan tot gevolg en evenmin van het deel van de bepaling dat wel afdwingbaar is en niet in strijd met dwingend recht. In een dergelijk geval zullen partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. Indien dergelijk beding niet in onderling overleg kan worden vervangen, dan heeft de bevoegde Rechtbank de bevoegdheid om de nietige clausule te vervangen met rechtsgeldige clausule.

3. Reproductierechten/Auteursrechten/Portretrechten

3.1 Het gebruik van de werken van de Fotograaf is onderworpen aan de bepalingen van de wetten inzake de auteursrechten en de naburige rechten, en is strikt beperkt tot de omschrijving die gegeven is op onderhavig document. Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling behoudt de Fotograaf de intellectuele eigendom op al diens werken. Aangezien het afstaan van een werk niet het afstaan van de auteursrechten erover inhoudt en dat evenmin laat veronderstellen, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of andere vorm van gebruik alleen mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf en de vermelding van de naam van de Fotograaf. Negatieven, transparanten, schetsen, lay-out en dia’s, zowel in analoge als in digitale vorm, blijven eigendom van de Fotograaf. Het gebruik van de werken van de Fotograaf gebeurt op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor de nodige vergunningen met betrekking tot de personen en goederen die op deze werken afgebeeld zijn, en voor de teksten en onderschriften die met het gebruik ervan gepaard gaan.

3.2 Intellectuele rechten zullen alleen overgedragen worden bij expliciet akkoord van de Fotograaf, en mits een tussen partijen over een te komen vergoeding Indien de reproductierechten worden overgedragen, gaat die overdracht pas in nadat de overeengekomen prijs betaald is.

3.3 De klant is om welke reden dan ook niet gerechtigd om zonder toestemming van de Fotograaf gelijk welke informatie of inhoud die werd verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, opnieuw aan te bieden, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, over te dragen of te verkopen noch om afgeleide werken van de voornoemde elementen te creëren. De klant zal verantwoordelijk geacht worden voor elke schending van dat verbod.

3.4 In geen enkel geval en op geen enkele wijze (reprografie, fotokopie, microfilm, videoprocédé of elektronische, digitale of analogische manipulatie, enz.) mag er een nieuw origineel of kopie, van welke aard ook, van de door de Fotograaf geleverde werken gemaakt worden zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming.

3.5 De klant moet de morele rechten die aan de werken van de Fotograaf verbonden zijn, respecteren. De klant verbindt er zich zo toe de integriteit van de werken van de Fotograaf te respecteren, en met name de kleuren trouw weer te geven en ze niet te verminken of te vervormen zonder voorafgaande toestemming van de Fotograaf. De naam van de Fotograaf moet duidelijk en ondubbelzinnig ten opzichte van elke reproductie vermeld worden. Bij gebreke hieraan behoudt de Fotograaf zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen zoals voorzien in het SOFAM-Tarief. Bij elk gebruik dat niet door de Fotograaf was toegestaan heeft de Fotograaf eveneens automatisch recht op een minimale vergoeding gebaseerd op het SOFAM-Tarief.

3.6 De klant verbindt er zich formeel toe om de Fotograaf binnen de 15 dagen na het drukken of verspreiden van de publicatie een bewijsexemplaar te bezorgen.

3.7 Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding op de voorzijde van dit document zijn alle rechten (kabel, audiovisuele exploitatie, privé-kopie, uitgave, enz.) voorbehouden.

3.8 Bij inbreuk op de bepalingen van art.2 behoudt de Fotograaf zich het recht voor om een schadevergoeding te vorderen, zoals voorzien in het SOFAM-Tarief.

3.9 Alle gemaakte foto’s mogen door de Fotograaf gebruikt worden voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden waaronder, doch niet uitsluitend, website, blog, sociale media, tijdschriftartikelen, wedstrijden, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Indien de klant dit niet wenst, dient de Fotograaf hiervan op de hoogte gebracht te worden.

3.10 De klant verbindt zich ertoe de naam van de Fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

3.11 Het is verboden voor de klant om eigen bewerkingen of beeldmanipulaties uit te voeren op de aangeleverde digitale bestanden.

4. Offertes en bestellingen

4.1 De aanbiedingen en offertes van de Fotograaf zijn geheel vrijblijvend en vormen dus geen bindend aanbod. Tussen de Fotograaf en de klant komt pas een overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door de Fotograaf. Iedere nieuwe offerte doet alle vorige teniet.

4.2 De Fotograaf verbindt zich ertoe de bepalingen van de bestelbon trouw en naar best vermogen te respecteren. De prijs is berekend op de prijzen van de grondstoffen en lonen op de datum van de bestelbon. De Fotograaf behoudt zich het recht voor om, bij eventuele stijging van een van deze factoren, diens prijzen aan te passen. Meerwerken en supplementen worden natuurlijk afzonderlijk afgerekend. Uitvoering van deze werken bewijst de opdracht, alsmede het akkoord hiermee.

5. Boeking/Annulering/Uitstel

5.1 Fotosessies en opdrachten kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot.

De boeking van een fotosessie is definitief na het betalen van een voorschot. Het bedrag van het voorschot wordt bij offerte overeengekomen (30% bij huwelijksreportages - 50% bij andere fotoreportages). Het voorschot dient betaald te zijn binnen de week na de reservering.

De bestelling van producten is definitief na het betalen van het volledige offertebedrag. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot kunnen de lopende opdrachten door de opdrachtnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding voor de Fotograaf, worden geschorst.

5.2 Bij annulering van een fotosessie door de klant wordt het volledige voorschot aangerekend, ongeacht de reden of tijdstip van de annulering.

5.3 Bij annulering van een fotosessie worden de reeds gemaakte onkosten in rekening gebracht. Dit kunnen zijn aankoop props, locatie huur, vergoeding visagist…

5.4 De klant kan zijn boeking (niet van toepassing op huwelijksreportages) éénmalig en zonder betaling van een meerkost uitstellen met een maximum van 30 dagen met behoud van de oorspronkelijke prijzen en algemene voorwaarden die geldig waren bij de oorspronkelijke boeking (onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Fotograaf op een latere datum). In geval van uitstel van de boeking met meer dan 30 dagen kan de klant zich niet langer beroepen op de oorspronkelijke prijzen en voorwaarden, de meest recente prijzen en voorwaarden zullen dan van toepassing zijn. De klant dient dit uitstel minstens een week voor de datum van de oorspronkelijke boeking te melden aan de Fotograaf.

6. Aanvaarding en Uitvoering

6.1 De Fotograaf houdt zich het recht om een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor de Fotograaf onaanvaardbaar maken. De Fotograaf behoudt zich het recht het voorschot te behouden.

6.2 De Fotograaf zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen van goed vakmanschap uitvoeren in de stijl waarin de Fotograaf gebruikelijk werkt, tenzij anders bedongen. De geleverde prestaties en diensten van de Fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

6.3  De klant waarborgt dat de toegang tot de lokalen, hun elektrische voorzieningen, de luchttoevoer en de aansluitingen, op alle punten in overeenstemming zijn met de kenmerken en technische normen van het materiaal. Alle prestaties die noodzakelijk zijn wegens een gebrek in de voorbereiding van de lokalen, zullen aanleiding geven tot bijkomende facturering door de Fotograaf.

6.3 De selectie van de te leveren foto’s en producten is de verantwoordelijkheid van de Fotograaf op basis van zijn kwaliteits- en stijlcriteria. De Fotograaf biedt geen inzage in niet geleverde fotografische beelden of ruwe bestanden.

7. Betaling

7.1 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de overeenkomst uitgevoerd tegen prijzen in regie. Indien er vaste prijzen worden gegeven, dan worden deze beschouwd als een relatief forfait. De prijzen die van toepassing zijn, zijn deze van de laatste door de opdrachtnemer meegedeelde prijs. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in (online) catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.

7.2 De facturen van de Fotograaf zijn betaalbaar 7 dagen na factuurdatum. De opgegeven prijzen zijn in principe exclusief BTW/kosten/lasten. Elke factuur die na deze termijn niet betaald is, wordt van rechtswege vermeerderd met een intrest van 10 % per jaar. Wanneer de factuur onbetaald blijft 15 dagen na ingebrekestelling, zal de schuld verhoogd worden met 15 % van het gefactureerde bedrag met een minimum van 375 EUR. Deze forfaitaire vergoeding staat los van de schadeloosstelling wegens schending van de auteursrechten en van de procedure- en gerechtskosten.

7.2 De facturen zijn contant betaalbaar op het ogenblik van de levering, op de maatschappelijke zetel van de Fotograaf (of bij de financiële instelling vermeld op de factuur).

7.3 Ontvangst van de factuur houdt van rechtswege en overeenkomstig art. 1131 van het Burgerlijk Wetboek een ingebrekestelling van de schuldenaar in, zonder dat enige actie daarvoor vereist is, en door het louter vervallen van de termijn.

7.4 De niet of laattijdige betaling van een factuur heeft tot gevolg dat alle facturen, zelfs de nog niet vervallen, opeisbaar worden en de Fotograaf haar leveringsverplichtingen kan opschorten.

7.5 In geval van gebrek van volledige of gedeeltelijke betaling van een factuur op zijn vervaldag, heeft de Fotograaf het recht om de overeenkomst als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling is vereist, op voorwaarde dat de overeenkomst werd afgesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde van financiering door een kredietinstelling. De Fotograaf zal de opdrachtgever van zijn beslissing in kennis stellen door middel van een gewone of aangetekende brief of e-mail. De klant machtigt hierbij de Fotograaf om zich vanaf dat ogenblik in zijn lokalen te begeven teneinde het geleverde materiaal terug te nemen.

 

8. TFP/TFCD sessies

8.1 De Fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP statuut valt. Ook indien de klant voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time For Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen de Fotograaf en de klant waarbij de klant tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de Fotograaf, zonder vergoeding. De Fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vindt dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen.

9. Levering/Leveringstermijnen

9.1 De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend voor de Fotograaf, zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of annulering van de bestelling. De artikelen 1143 en 1144 van het oud B.W. zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Fotograaf en de klant.

9.2 De Fotograaf levert de beelden af in de voor zijn gebruikelijke gehanteerde stijl (tenzij anders bedongen), waarbij een globale fotobewerking wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast, uitsnede en andere zaken op eigen initiatief van de Fotograaf. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met de Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

9.3 De leveringstermijn van producten is afhankelijk van het bestelde product.

9.4 De leveringstermijn gaat steeds in na ontvangst van uw betaling.

9.5 Voor verzending van bestellingen per post of koerier zal de Fotograaf de hieraan verbonden kosten vooraf meedelen aan de klant. Bij verzending van bestellingen per post of koerier is de Fotograaf niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijden de levering.

 

10. Studies, voorontwerpen, proeven, levering op zicht

10.1 Alle studies, ontwerpen, voorontwerpen en proeven (foto's, tekeningen, schetsen, modellen, teksten, video's, enz...) die niet binnen de voorziene periode door een definitieve bestelling gevolgd worden, worden aan de klant gefactureerd tegen het overeengekomen uurtarief, vermeerderd met de gemaakte kosten. In dat geval is geen enkel gebruik, op welke manier dan ook, toegestaan. Bij levering van visuele werken op zicht verbindt de klant er zich toe om de werken in perfecte staat terug te geven binnen de 15 dagen vanaf de leveringsdatum. Indien deze termijn overschreden wordt, bedragen de verschuldigde bewaringsrechten vanaf deze datum 6 euro per werk en per week vertraging, tenzij andersluidend uitdrukkelijk beding. Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 1.240 EUR per origineel werk en van 250 EUR per duplicaat is verschuldigd bij beschadiging of verlies.

10.2 De Fotograaf behoudt zich het recht voor om slechts tot levering van het materiaal over te gaan na storting van de door de klant verschuldigde bedragen.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De klant aanvaardt dat door technische beperkingen kleurafwijkingen mogelijk zijn. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de Fotograaf zijn geleverd.

11.2 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, heeft de levering plaats op het adres van de Fotograaf. De fotografische en grafische werken, evenals elk ander voorwerp, worden vervoerd op risico en ten laste van de klant. Deze is eveneens aansprakelijk voor de werken die hem werden toevertrouwd en voor het gebruik ervan.

11.3 Bij overmachtssituaties die leiden tot gegevensverlies (defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de Fotograaf op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

11.4  De Fotograaf wijst elke aansprakelijkheid af voor vertragingen of gebreken in de levering in geval van moeilijkheden met toegang tot de lokalen van de klant of bij tekortkomingen bij de voorbereidingen van die lokalen en meer in het algemeen, in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan haar controle ontsnappen, zoals vertraging of onderbreking van de productie, mobilisatie, oorlog, opstand, staking, lock-out, optreden van de overheid, administratieve beperkingen, met name bij invoer of uitvoer, of vertraging in het vervoer, waardoor de Fotograaf getroffen wordt of die door leveranciers of vervoerders worden ingeroepen. In geval deze toestand van overmacht meer dan zes maanden zou duren, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen.

11.4 De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of verlies van gegevens.

11.5 De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk dan wel materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden etc. van de klant tijdens de fotosessie.

11.6 De Fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies en/of beschadiging van eigendommen van de klant voor, tijdens of na de fotosessie.

11.7 De klant vrijwaart de Fotograaf voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, of waarvoor de klant op grond van de wet verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van de Fotograaf door de klant worden verwerkt, ligt volledig bij de klant. De klant vrijwaart de Fotograaf tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

11.8 De Fotograaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en de verwerking van werken  waarop intellectuele eigendomsrechten berusten en die hem worden overgemaakt door de klant, met opdracht om deze te verwerken in de uitvoering van de tussen partijen overeengekomen opdracht. De klant zal de Fotograaf vrijwaren voor alle schade die uit enige inbreuk zou voortvloeien. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van de Fotograaf het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden.

 

12. Klachten

12.1 Klachten moeten aan de Fotograaf binnen de 7 dagen na leveringsdatum per aangetekende brief toegestuurd worden, zo niet wordt de levering als aanvaard beschouwd.

13. Overmacht

13.1 Indien de uitvoering van een fotosessie ingevolge overmacht of ziekte van de Fotograaf niet of moeilijk te realiseren is, wordt er gezamenlijk beslist, door zowel Fotograaf als klant, om ofwel de fotosessie uit te stellen naar een nieuwe te bepalen datum, ofwel om een andere collega Fotograaf met een gelijkaardige stijl te zoeken. In het geval er geen andere beschikbare Fotograaf gevonden kan worden of de fotosessie niet kan uitgesteld worden of de klant met deze aangereikte oplossingen niet akkoord gaat, wordt het voorschot terugbetaald.

14. Sancties

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan de schadevergoedingen die volgens het SOFAM-Tarief verschuldigd zijn :

14.1 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder voorafgaande toestemming.

14.2 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 100 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd bij gebruik zonder vermelding van de naam van de auteur en/of van zijn rechthebbende.

14.3 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 300 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 250 euro, is verschuldigd bij gebruik met naamtekening met een andere naam dan deze van de werkelijke auteur en/of van zijn rechthebbende.

14.4 Een forfaitaire minimale schadevergoeding van 200 % van het basisrecht berekend volgens het SOFAM-Tarief, met een minimum van 125 euro, is verschuldigd in geval van schending van de integriteit van het werk.

15. Ontbinding of verbreking lastens de klant

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant, is de klant aan de Fototgraaf een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan 30% van de prijs van het materiaal onverminderd iedere andere verschuldigde schadevergoeding, waarbij het eventuele reeds door de klant gestorte voorschot definitief door de Fotograaf verworven blijft. De klant zal de Fotograaf eveneens alle kosten terugbetalen die werden gemaakt met het oog op de terugneming van het materiaal of het herstellen hiervan in zijn oorspronkelijke staat.

16. Privacy en gegevensbescherming

16.1. Indien noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst kan de Fotograaf persoonsgegevens van de klant verzamelen en verwerken.

16.2. De verzamelde gegevens, ongeacht of de Fotograaf die zelf verzamelt en/of beheert, dan wel dat dit door een verbonden onderneming of een onderaannemer gebeurt, worden enkel aangewend voor de uitvoering van de overeenkomst of het faciliteren ervan.

16.3. Indien in het kader van huidige overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt erkennen partijen uitdrukkelijk dit te doen overeenkomstig de relevante regelgeving daaromtrent, waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

17. Territoriale bevoegdheid

17.1 Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

17.2 In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van de plaats waar de Fotograaf gevestigd is bevoegd.

17.3 In geval van betwisting met een “gebruiker” in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zal de betwisting hoe dan ook voor de bevoegde rechter gebracht worden krachtens artikel 624.1, 2 of 4 van het Gerechtelijk Wetboek.

bottom of page